Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення Apache Tomcat 8

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Встановлення Apache Tomcat 8

Apache Tomcat є сервером програм, що використовується для обслуговування програм Java.

Рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano

Процедура встановлення Apache Tomcat 8:

 1. Для правильної роботи Tomcat необхідно встановити Java.

  Встановлюємо мову Java:

   sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel
 2. Створюємо нового користувача та групу, які запускатимуть сервіс Tomcat.

  Створюємо групу:

   sudo groupadd tomcat
 3. Створюємо користувача tomcat, який повинен перебувати у групі tomcat. Домашнім каталогом користувача призначаємо /opt/tomcat , а також призначаємо оболонку /bin/nologin , щоб ніхто не міг відкрити обліковий запис:

   sudo useradd -M -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat
 4. Завантажуємо архів Tomcat:

   wget www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.50/bin/apache-tomcat-8.0.50.tar.gz
 5. Створюємо каталог /opt/tomcat:

   sudo mkdir /opt/tomcat

  і витягуємо в нього архів:

   sudo tar xvf apache-tomcat-8*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
 6. Відкриваємо каталог /opt/tomcat:

   cd /opt/tomcat

  Даємо користувачеві tomcat право на запис та читання файлів каталогу conf за допомогою наступних команд:

   sudo chgrp -R tomcat conf sudo chmod g+rwx conf sudo chmod g+r conf/*

  Передаємо користувачеві tomcat права на каталоги work, temp та logs:

   sudo chown -R tomcat work/ temp/ logs/

  Для настойки Systemd відкриваємо файл tomcat.service:

   sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

  і вставляємо в нього наступний код:

   # Systemd unit file for tomcat [Unit] Description=Apache Tomcat Web Application Container After=syslog.target network.target [Service] Type=forking Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC' Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom' ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID User=tomcat Group=tomcat [Install] WantedBy=multi-user.target

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 7. Перезапускаємо Systemd для застосування налаштувань:

   sudo systemctl daemon-reload

  Запускаємо Tomcat:

   sudo systemctl start tomcat

  Відкриваємо доступ до порту 8080.

  Для цього відкриваємо файл iptables:

   sudo nano /etc/sysconfig/iptables

  і додаємо після рядка:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

  рядок:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 8. Перезавантажуємо iptables для набуття чинності:

   sudo service iptables reload
 9. Переконуємося, що tomcat запускається.

  Для цього відкриваємо у браузері адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати адресу власного сервера):

  http://93.190.42.52:8080

  На екрані бачимо стандартну сторінку Tomcat

 10. Додаємо користувача на сервер Tomcat.

  Для цього відкриваємо файл tomcat-users.xml:

   sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

  і додаємо перед рядком:

  </tomcat-users>

  рядок:

  <user username="myadmin" password="mypassword" roles="manager-gui,admin-gui"/>

  де замість myadmin та mypassword необхідно задати власні ім'я користувача та пароль.

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter

 11. Перезагрожуємо сервіс Tomcat:

   sudo systemctl restart tomcat

  Повторно відкриваємо у браузері адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати адресу власного сервера):

  http://93.190.42.52:8080

  На сторінці бачимо такі кнопки:

  "Manager App" - менеджер веб-додатків, необхідний для керування програмами Java.
  «Host Manager» - додавання віртуальних хостів для розгортання програм,
  натиснувши на які потрібно ввести ім'я користувача та пароль, які були задані при додаванні користувача на сервер Tomcat.

  На цьому встановлення та налаштування Apache Tomcat 8 завершено.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: