Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Документи та договори

Документи та договори від "Українського хостингу".

Договір №_______ про надання веб-послуг

м. Харків ______________ 2024 г.

Приватне підприємство "Український хостінг", іменоване надалі "Виконавець", в особі заст. директора Коваленко Олексія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ________________________________________________, іменована надалі «Замовник», в особі ________________________________________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, разом іменовані надалі "Сторони", уклали цей "Договір" про наступне:

Сторони заявляють та гарантують одна одній, що вони є особами, які зареєстровані в установленому порядку, діють відповідно до законів України та мають права, необхідні для реалізації цього договору.

1. Предмет договору. Замовник залучає Виконавця для надання послуг веб-хостингу та інших обумовлених у Переліках 1, 2, 3 Додатка 1, а Виконавець бере на себе зобов'язання щодо надання даних послуг у рамках цього Договору.

2. Строк дії Договору та його припинення. 2.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і, якщо не переривається, як зазначено в цьому Договорі, він продовжує діяти протягом 24 місяців, починаючи з моменту набрання ним чинності. Після цього цей Договір автоматично поновлюється на кожні наступні 12 місяців, якщо одна зі сторін не повідомляє письмово іншу сторону про відмову від поновлення не менше ніж за 30 днів до закінчення поточного періоду.

2.2. Незважаючи на вищезазначене, кожна зі сторін має право негайно припинити дію цього Договору у таких випадках: а) неоплата іншою стороною у належні строки будь-яких сум за цим Договором; б) порушення іншою стороною будь-яких умов або положень цього Договору та, якщо є можливість виправлення, відмова виправити порушення протягом 30 днів з моменту отримання письмового повідомлення про це від другої сторони; в) інша сторона стає неплатоспроможною (неспроможним боржником) або передає свої права на користь кредиторів; г) судове переслідування другої сторони через банкрутство чи відшкодування кредиторам; д) передачі третім особам будь-якої частини майна другої сторони як неспроможного боржника.

2.3. Незважаючи на будь-яку умову цього Договору, якщо Послуги стають забороненими, непрактичними або нездійсненними з будь-яких технічних чи юридичних причин, Виконавець може припинити дію цього Договору, надіславши Замовнику повідомлення у мінімальні строки.

2.4. Після закінчення терміну дії цього Договору з будь-якої причини жодна зі сторін не матиме жодних подальших прав або зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків, чітко сформульованих у Договорі.

3. Повноваження та гарантії Замовника. Замовник цим свідчить і гарантує Виконавцю, що: а) Замовник є і буде протягом усього терміну дії цього Договору законним власником або ліцензіатом Вмісту Web-сайту Замовника та кожної з його частин; на Виконавця не покладаються жодні пов'язані з цим зобов'язання щодо будь-яких виплат і компенсацій; б) використання, публікація та зображення на екрані Вмісту Web-сайту Замовника не буде порушенням будь-яких авторських прав, патентів, товарних знаків, комерційної таємниці, прав власності або прав інтелектуальної власності; не буде вторгненням у приватне життя або порушенням будь-яких прав, включаючи, без обмежень, будь-які договірні, статутні, загальні, "моральні" або подібні, навіть не зазначені тут, права; в) Вміст Web-сайту Замовника, а також Web-сайт Замовника знаходяться і будуть знаходитись відповідно до чинного законодавства та використовуватимуться лише з законною метою.

4. Дозвіл для Виконавця. Замовник цим дає Виконавцю невиключне, безгонорарне право та дозвіл на термін дії цього Договору здійснювати наступне (але лише у зв'язку з хостингом Web-сайту Замовника відповідно до цього Договору): а) цифровувати, конвертувати, інсталювати , завантажувати, вибирати, замовляти, розміщувати, компілювати, об'єднувати, синхронізувати, використовувати, відтворювати, зберігати, обробляти, відновлювати, передавати, розповсюджувати, публікувати, виставляти на загальний огляд та робити гіперпосилання на Вміст Web-сайту Замовника. За винятком вищевказаних прав, Виконавець не набуває жодних прав і вигод щодо вмісту Web-сайту Замовника; всі вони залишаються у Замовника.

5. Зобов'язання Замовника. 5.1. Замовник надасть Виконавцю зареєстроване доменне ім'я для Web-сайту Замовника або на прохання Замовника реєструє його відповідно до Переліку 2 Додатка 1. 5.2. Оскільки Послуги дозволяють Замовнику передавати в електронному вигляді або завантажувати вміст безпосередньо на Web-сайт Замовника, Замовник несе повну відповідальність за завантаження всього вмісту на Web-сайт Замовника, а також за внесення на нього доповнень, змін та оновлень. Замовник також зобов'язаний переконатися, що вміст веб-сайту замовника та всі частини веб-сайту замовника сумісні з обладнанням та програмним забезпеченням, що використовується Виконавцем. 5.3. Замовник погоджується з Правилами надання послуг, опублікованими на сторінці https://uh.ua/ua/legal/Додаток_2.pdf та з Обмеженнями на використання послуг, опублікованими на сторінці https://uh.ua/ua/legal/Додаток_3.pdf.

6. Інтелектуальна власність Виконавця. 6.1. Виконавець цим надає невиключну ліцензію, що не передається, чинну лише протягом терміну дії цього Договору, для використання прикладної технології Виконавця виключно з метою доступу та користування Послугами. За винятком прав, чітко зазначених вище, за цим Договором Виконавцем не передається Замовнику жодних технологій Виконавця; всі права та вигоди щодо технологій Виконавця залишаються у Виконавця.

6.2. Будь-який зворотний зв'язок, будь-які дані, відповіді, питання, коментарі, пропозиції, ідеї тощо, які Замовник надсилає Виконавцю у зв'язку з Послугами, не вважаються конфіденційними та складовими будь-якої власності. Виконавець може вільно використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау та технічні прийоми, що містяться в цій інформації.

7. Обмежена гарантія.

7.1. Виконавець затверджує та гарантує Замовнику, що Послуги надаватимуться: а) відповідно до світових стандартів індустрії хостингу, що застосовуються тут у розумній мірі; б) принаймні на тому ж рівні обслуговування, на якому Виконавець надає послуги решті замовників у цілому; в) відповідно до технічних вимог, зазначених у Переліку 1 Додатка 1. Замовник повинен повідомити Виконавця протягом 30 днів після надання будь-яких Послуг, якщо ці Послуги не відповідають вищезазначеним гарантіям. В іншому випадку ці Послуги будуть вважатися відповідними вищезазначеним гарантіям. Винятковим засобом захисту права Замовника за порушення вищезгаданих гарантій буде обов'язок Виконавця, на його вибір, повторно надати забраковані Послуги безкоштовно для Замовника, або, у разі переривання Послуг, викликаного порушенням вищезазначених гарантій, виплатити Замовнику суму, що дорівнює поточній місячній Платі за Послуги, розрахованій на підневенної основі.

7.2. Вищезгадані гарантії не стосуються проблем виконання або дефектів Послуг, а) викликаних факторами поза розумним контролем Виконавця; б) є результатом будь-яких дій або бездіяльності Замовника або третьої сторони; в) викликаним обладнанням Замовника або третіх сторін, що знаходиться поза винятковим контролем Виконавця.

7.3. Крім зобов'язань та гарантій, зазначених у пункті 7 цього Договору, Виконавець не робить жодних запевнень та не дає жодних гарантій, визначених або передбачуваних, щодо Послуг, що надаються за цим Договором, включаючи без обмежень будь-які гарантії відповідності Послуг певним цілям , прав чи непорушення прав третіх осіб. Виконавець справжнім знімає з себе відповідальність за вказане вище. Виконавець не гарантує, що Послуги не перериватимуться, у них не буде помилок, і вони будуть абсолютно надійними.

8. Обмеження відповідальності. 8.1. Виконавець не може гарантувати безперервне надання Послуг, надання Послуг у будь-який час або недоторканність даних, інформації чи вмісту, що зберігається чи передається через Інтернет. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ, спотворення, стирання, крадіжку, знищення, зміну або ненавмисне розкриття даних, інформації або вмісту, що передається, одержується або зберігається в його системі. 8.2. Крім випадків, зазначених нижче, жодна зі сторін не несе жодної відповідальності перед другою стороною або перед третіми особами за втрачену вигоду або доходи, втрату придатності, втрату даних або витрат на придбання товарів-замінників, ліцензій чи послуг або за аналогічні економічні збитки, або за будь-які каральні, непрямі, спеціальні, випадкові, послідовні або аналогічні збитки будь-якого характеру, передбачені чи ні, за будь-якою гарантією або за іншим правом, що виникли в результаті або у зв'язку з Послугами або виконанням/невиконанням цього Договору за будь-які претензії до другої сторони, які пред'являються третіми особами, незалежно від того, була вона повідомлена про можливість подібної претензії або збитків. 8.3. Обмеження, зазначені в Пункті 8, відносяться до всіх причин в цілому, заснованих на контракті, цивільному правопорушенні (включно з недбалістю) або інших юридичних принципів (включаючи кримінальну відповідальність), за винятком претензій, що ґрунтуються на шахрайстві чи навмисному поганому виконанні своїх обов'язків.

9. Компенсації Виконавцю. Замовник повинен захищати, компенсувати та убезпечити Виконавця, його дочірні структури та його справжніх, колишніх та майбутніх співробітників, керівників та агентів, їх спадкоємців, офіційних представників, наступників та правонаступників від усіх та будь-яких збитків, збитків, витрат , відповідальності та витрат (включаючи без обмежень розрахункові суми та розумні гонорари повірених), які будь-які з правонаступників Виконавця можуть зазнавати або випробовувати через а) порушення Замовником будь-яких зобов'язань, гарантій, домовленостей або угод, що містяться в цьому Договорі; б) Web-сайту Замовника, його Вмісту або їх використання будь-яким Кінцевим користувачем; в) порушення Замовником або будь-ким із його співробітників, керівництва чи агентів будь-яких застосовних законів, правил, інструкцій чи приписів; г) претензій або дій третіх осіб, які затверджують факт незаконного присвоєння комерційних секретів або порушення патентних прав, авторських прав, товарних знаків або інших прав інтелектуальної власності, що виникають через використання, демонстрацію на екрані або публікацію доменних імен Замовника або Вмісту Web-сайту Замовника, а також використання у зв'язку з послугами обладнання, програмного забезпечення або інформації, наданих Виконавцем; д) претензій або дій третіх осіб, що належать до або виникають через використання Послуг Замовником; e) будь-яких проблем із сумісністю вмісту веб-сайту замовника або будь-якої частини веб-сайту замовника з обладнанням або програмним забезпеченням, що використовується Виконавцем для надання послуг, включаючи будь-яке пошкодження серверів або іншого обладнання Виконавця.

10. Компенсації Замовнику. 10.1. Як єдина компенсація Виконавець повертає Замовнику всі передплачені авансом, але не використані платежі за Послуги, причому розрахунок проводиться на підневенній основі. 10.2. Незважаючи на пункт 10.1., Виконавець не бере на себе відповідальності за претензії щодо порушень, що виникли внаслідок: а) користування Послугами за допомогою продуктів або послуг третьої сторони, що спричинили порушення; б) будь-яких змін у Послугах без письмового дозволу Виконавця; Web-сайту Замовника, його Вмісту або будь-яких даних, інформації, наданих Кінцевим користувачем.

11. Порядок здачі та приймання робіт. 11.1. Результати роботи, виконаної Виконавцем, оформлюються Актом приймання-здачі виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін. 11.2. Замовник зобов'язаний підписати Акт приймання-здачі робіт та направити його Виконавцю не пізніше трьох днів від дати його отримання. 11.3. Замовник може відмовитись від прийняття Послуг, наданих Виконавцем, лише в тому випадку, якщо вони були надані з порушенням умов Договору. Відмова Замовника прийняти надані Виконавцем послуги має бути оформлена письмово із зазначенням виявлених порушень та направлена Виконавцю у строк, не пізніше ніж один день від дати отримання Акту приймання-здачі робіт. 11.4. Якщо у строк, зазначений у пунктах 11.2 та 11.3 замовник не підписав Акт приймання-здачі робіт, або не відправив відмову, Акт вважається підписаним, а Послуги вважаються надані належним чином. 11.5. У разі оплати Замовником Послуг веб-хостингу за наступний період Замовник погоджується, що Послуги за попередній період були надані належним чином. При цьому рахунок (квитанція), за яким здійснюється оплата, є Актом приймання-здачі робіт за попередній період.

12. Загальні положення. 12.1. юрисдикція. Усі питання, що виникли у процесі реалізації цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі, якщо сторони не знайшли рішення шляхом переговорів, предмет спору має бути розглянутий у господарському суді у порядку, передбаченому чинним законодавством. 12.2. Обмеження позовів. Жодна зі сторін не може подати будь-який позов, пов'язаний з цим Договором, після закінчення трьох місяців з моменту виникнення причини позову. 12.3. Форс мажор (обставини непереборної сили). Жодна із сторін не несе відповідальності за неможливість або затримку у виконанні будь-яких зі своїх зобов'язань за цим Договором (крім невиконання платежів за Договором), якщо прямою чи непрямою причиною такої неможливості чи затримки є розумно непідконтрольні цій стороні сили, включаючи без обмежень пожежу , повінь, страйки, нещасні випадки, переривання транспортування чи зв'язку, недостачі у поставці чи невиконання третьою стороною будь-яких зобов'язань, що стосуються виробництва чи доставки будь-якого обладнання чи матеріалів, необхідних однієї зі сторін для виконання своїх зобов'язань за цим Договором. 12.4. Кількість екземплярів Договору. Договір укладено російською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та видаються по одній кожній із Сторін. 12.5. маркетинг. Замовник погоджується, що протягом терміну дії цього Договору Виконавець може публічно, усно чи письмово посилатися на Замовника як на клієнта Виконавця. Будь-яке інше публічне посилання Виконавця на Замовника вимагає письмової згоди Замовника.

Уповноважені представники Виконавця та Замовника прочитали цей Договір, включаючи всі Додатки 1, що додаються, погодилися та прийняли обумовлені терміни та умови, починаючи з моменту набрання чинності Договором.

13. Реквізити сторін

Виконавець:   Замовник:
ПП "Український хостінг"
Юр.адреса: 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 1
Поштова адреса: 61072, Харків, пр-т Науки 56, ліве крило, оф.11

Рахунок №UA883515330000026006052296755 у Харківському ГРУ ПриватБанку, м. Харькiв
МФО 351533, код ЄДРПОУ 32563390
Платник єдиного податку за ставкою 5%
  __________________________________________
(найменування організації)
Юр.адреса: ________________________________
Поштова адреса: __________________________
(якщо не збігається з юр.адресою)
Р/р ______________________________________
у ________________________________________
(найменування банку, місто банку)
МФО _____________, код ЄДРПОУ ______________
ІПН ______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(система оподаткування)
Заст.директора: __________________ /Коваленко О.В./   Підпис: ________________________________

Додаток 1 до Договору-оферти №_______ від ______________ 2024 г.

Перелік 1 – Реєстрація доменного імені

Виконавець може зареєструвати доменне ім'я прямо вказане в цьому Додатку від імені Замовника. Виконавець реєструє доменне ім'я за умови, що: а) Замовник надасть Виконавцю всю необхідну для реєстрації інформацію; служб. Реєстрація здійснюється також за умови можливості зареєструвати це доменне ім'я; Виконавець не несе відповідальності за неможливість зареєструвати доменне ім'я. Замовник також справжнім позбавляє Виконавця вищезгаданих збитків, збитків, матеріальної відповідальності або витрат. Замовник відшкодує Виконавцю всі витрати та збитки, що виникли в останнього внаслідок реєстрації або обслуговування доменного імені Замовника, включаючи без обмежень усі виплати обраної реєстраційної служби. Замовник усвідомлює, що доменне ім'я, зареєстроване Виконавцем, передається безоплатно, але їх передача регулюється правилами та інструкціями обраної реєстраційної служби, а також застосовним законодавством. Замовник погоджується керуватися правилами обраної реєстраційної служби, що стосуються доменних імен, а також правил національної служби реєстрації доменних імен, якій Замовник підпорядковуватиметься після реєстрації свого доменного імені. Нездатність Замовника використовувати доменне ім'я не дає йому права вимагати з Виконавця відшкодування будь-яких сум, виплачених у зв'язку з реєстрацією доменного імені, що не використовується. Замовник погоджується з тим, що Виконавець та Адміністратори/Оператори реєстрів доменних зон не несуть жодної відповідальності за використання (в т.ч. неправомірне) доменних імен Замовником, у тому числі за порушення прав третіх сторін. Замовник заявляє, що вся надана їм для реєстрації доменного імені інформація є повною та правдивою і у разі її зміни зобов'язується негайно повідомити про це Виконавця з метою збереження її повноти та правдивості. Замовник заявляє, що він усвідомлює мету збирання, зберігання та публікації інформації, що передається їм Виконавцю та яка необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені; Замовник розуміє і погоджується з тим, що ця інформація буде доступна публічно в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс. Ім'я домену для веб-сайту Замовника є власністю Замовника.


Перелік 2 - Винагорода

2.1. Винагорода

Винагорода складається із суми послуг, перерахованих в особистому кабінеті Замовника на сайті Виконавця, через який Замовник замовляв ці послуги.

Виконавець:

ПП "Український хостінг"

Заст.директора:_______________ Коваленко О.В.

Додатки 2 і 3 до Договору-оферти №_______ від ______________ 2024 г.

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: