Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення CMS Joomla на веб-сервер Nginx

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Як встановити CMS Joomla на веб-сервер Nginx

Joomla є безкоштовною системою керування контентом (CMS) з відкритим вихідним кодом, що постійно розвивається. За допомогою цієї CMS можна створювати сайти, а також максимально легко керувати ними.

Перед встановленням CMS Joomla необхідно попередньо встановити веб-сервер Nginx, PHP, а також встановити сервер баз даних MySQL. Про те, як це зробити, буде описано нижче. Також рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

yum install nano

Процедура встановлення CMS Joomla на веб-сервер Nginx складається з наступних кроків:

 1. Підключимо рідний репозиторій nginx:
  sudo rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
 2. Встановлюємо nginx:
  sudo yum install nginx
 3. Запускаємо Nginx:
  sudo systemctl start nginx
  Бачимо помилку:
  Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
  Ця помилка виникає тому, що порт 80 вже прослуховується.
  Щоб у цьому переконатися встановлюємо net-tools
  sudo yum install net-tools
  І після цього вводимо команду:
  netstat -ntupl | grep 80
  Якщо 80 порт зайнятий, тоді зупиняємо його:
  sudo systemctl stop httpd.service
  Потім виконуємо повторно запуск Nginx:
  sudo systemctl start nginx
  За замовчуванням CentOS 7 використовує Firewall-CMD у закритому режимі, у зв'язку з чим необхідно налаштувати його для забезпечення доступу через порт 80 (http) або 443 (https), щоб зробити Apache доступним з Інтернету.
  Включаємо firewalld:
  sudo systemctl start firewalld
  І по черзі виконуємо такі команди:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public —add-service=http
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public —add-service=https
  sudo firewall-cmd --reload
  Усі три команди під час запуску повинні виводити повідомлення про успішне завершення.
  Тепер вводимо IP адресу сервера в браузері і перевіряємо, чи з'являється стартова сторінка nginx.
 4. Включаємо nginx для запуску при завантаженні:
  sudo systemctl enable nginx
  Відкриваємо файл /etc/nginx/nginx.conf
  sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
  І після рядка:
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  вставляємо наступні рядки (замість ip адреси 93.190.42.52 необхідно вказати ip адресу власного сервера):
  server {
  listen 80;
  server_name 93.190.42.52;

  root /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
  try_files $uri $uri/ =404;
  }
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ .php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  }
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 5. Перезавантажуємо Nginx, щоб внести необхідні зміни:
  sudo systemctl restart nginx
  Встановлюємо репозиторій epel:
  sudo yum install epel-release
 6. Підключаємо ремі репозиторій:
  sudo rpm -Uhv http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
 7. Перевіримо список підключених репозиторіїв:
  sudo yum repolist
 8. Встановлюємо пакет yum-utils:
  sudo yum install yum-utils
 9. Активуємо remi-php71:
  sudo yum-config-manager --enable remi-php71
 10. Встановлюємо php7.1:
  sudo yum install php71
 11. Встановимо php-fpm та найбільш популярні модулі:
  sudo yum install php-fpm php-cli php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pdo php-pecl-memcache php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap
 12. Запускаємо php-fpm:
  sudo systemctl start php-fpm
  Включаємо php-fpm для запуску при завантаженні:
  sudo systemctl enable php-fpm
  відкриваємо файл конфігурації php-fpm www.conf:
  sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf
  Змінюємо значення:
  listen = 127.0.0.1:9000
  на значення:
  listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
  У тому ж файлі змінюємо значення:
  ;listen.owner = nobody
  ;listen.group = nobody
  ;listen.mode = 0660
  на значення:
  listen.owner = nginx
  listen.group = nginx
  listen.mode = 0660
  У тому ж файлі змінюємо значення:
  user = apache
  group = apache
  на значення
  user = nginx
  group = nginx
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 13. Перезапускаємо php-fpm:
  sudo systemctl restart php-fpm
  Встановлюємо права на запис для папки /var/lib/php/session:
  sudo chmod 777 /var/lib/php/session
 14. Створюємо репозиторій MariaDB:
  sudo nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
  І додаємо до нього наступні рядки:
  [mariadb]
  name = MariaDB
  baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3.4/centos7-amd64/
  gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
  gpgcheck=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 15. Відкриваємо репозиторій REMI:
  sudo nano /etc/yum.repos.d/remi.repo
  і змінюємо в ньому рядок:
  enabled=0
  на рядок:
  enabled=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 16. Встановлюємо пакет MariaDB:
  sudo yum -y install mariadb-server mariadb
 17. Запускаємо демон:
  sudo systemctl start mariadb.service
  Включаємо mariadb для запуску при завантаженні:
  sudo systemctl enable mariadb
  Запускаємо сценарій безпеки, що дозволяє видалити деякі небезпечні значення за умовчанням, а також обмежити доступ до системи баз даних:
  sudo mysql_secure_installation
  Після виконання запиту з'явиться повідомлення із запитом пароля root.
  Оскільки MySQL був тільки що встановлений і пароля root немає, необхідно просто натиснути enter.
  Після цього необхідно натиснути 'y', щоб задати пароль для користувача root.
  Після призначення пароля та підтвердження пароля з'явиться повідомлення:
  Для інших питань необхідно просто натиснути клавішу enter у кожному питанні, щоб прийняти значення за замовчуванням:
  Входимо до основного облікового запису адміністратора MySQL
  mysql -u root -p
 18. Створюємо нову базу даних (у прикладі використовується назва бази даних joomla, замість якої необхідно задати власну назву бази даних), яка буде використовуватися для веб-сайту Joomla:
  CREATE DATABASE joomla DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
 19. Створюємо нового користувача з доступом до бази даних joomla (У прикладі використовується ім'я користувача juser та пароль D8*Q7!a5F$1x , замість яких необхідно задати власну назву користувача та пароль):
  GRANT ALL ON joomla.* TO 'juser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'D8*Q7!a5F$1x';
  Необхідно звернути увагу, що пароль повинен складатися як мінімум з дванадцяти символів, мати як мінімум одну літеру у верхньому регістрі, одну малу літеру, одне число та один спеціальний символ.
  Оновлюємо права доступу, для набрання змін:
  FLUSH PRIVILEGES;
 20. Виходимо з MySQL:
  EXIT;
 21. Завантажуємо CMS Joomla:
  wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-8-4/Joomla_3-8-4-Stable-Full_Package.zip
  Вилучаємо файли з архіву до кореневої папки сайту:
  sudo unzip Joomla_3-8-4-Stable-Full_Package.zip -d /usr/share/nginx/html
 22. Видаляємо архів:
  sudo rm Joomla_3-8-4-Stable-Full_Package.zip
 23. Встановлюємо користувача та групу для папки /usr/share/nginx/html та вкладені файли:
  sudo chown -R nginx:nginx /usr/share/nginx/html
 24. Встановлюємо права 755 на папку /usr/share/nginx/html та вкладені файли:
  sudo chmod -R 755 /usr/share/nginx/html
 25. Відкриваємо у браузері сайт та приступаємо до встановлення CMS Joomla.
  Заповнюємо інформацію про сайт, а також інформацію про поштову скриньку та доступи до адміністративної панелі сайту, після чого натискаємо на кнопку «Далі»:
  Заповнюємо інформацію про раніше створену базу даних та натискаємо на кнопку «Далі»:
  Залишаємо все за замовчуванням та натискаємо на кнопку «Далі»:
  Вибираємо необхідні демо-дані та натискаємо на кнопку «Установка»:
  Після завершення встановлення натискаємо кнопку «Видалити директорію 'installation'»
  На цьому налаштування CMS Joomla завершено.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: